1. Generelt

AluNord ApS salgs – og leveringsbetingelser (“betingelser”) anvendes ved samtlige leverancer fra AluNord ApS, med mindre andre aftaleforhold skriftligt er accepteret af AluNord ApS. Ved eventuelle tvister mellem købers handelsvilkår og nærværende betingelser, er det AluNord ApS betingelser der til en hver tid er gældende.

2. Tilbud

Tilbud fra AluNord ApS i skriftlig form er, såfremt intet andet er skriftligt godkendt, gældende i 3 mdr. fra tilbudsdatoen. Tilbudet skal fra køber skriftligt accepteres overfor AluNord ApS inden udløb af denne tilbudsgyldighed – acceptdato. Køber er ansvarlig for, at samtlige kravspecifikationer via tilbudsanmodningen er fyldestgørende og indeholder alle nødvendige og tilstrækkelige oplysninger.

3. Priser og prisoverslag

Priser er eksklusiv emballage og den til en hver tid gældende moms, øvrige afgifter samt eventuelle pålagte særskatter. Prisoverslag er kun vejledende og uden hæftelse for AluNord ApS, uanset afvigelsens størrelse, mellem endelig pris og prisoverslag. Ved udefra kommende omkostninger – herunder , men ikke begrænset til – forøgelser i skatter og afgifter, som AluNord ApS ingen indflydelse har på, forbeholder AluNord ApS sig ret til at forhøje prisen. Priserne gælder ab fabrik med mindre andet er skriftlig aftalt.

4. Ordre

Det er købers ansvar overfor sælger, der ved ordreafgivelsen, via rekvisition forelægger fyldestgørende oplysninger om behandlingen, herunder men ikke begrænset til placering af ophængsmærker, synlig overflade, mylag, farve samt øvrige produktions – produktspecifikke krav. Alle tekniske specifikationer afgivet af AluNor ApS er med forbehold for ændringer. AluNord ApS forbeholder sig således ret til uden varsel at udføre nødvendige ændringer i behandlingsmåden generelt. Såfremt et emne – ordre ikke kan behandles, uanset af hvilken årsag, er køber forpligtiget til at betale for forsøget i form af medgået tid samt anvendt materialer.

5. Leveringstid

Leveringstiden fastsættes individuelt. AluNord ApS beregner leveringstiden fra efterfølgende produktionsdag, hvor AluNord ApS har modtaget købers emner og samtlige produktions – produktspecifikke krav. Såfremt samtlige produktions – produktspecifikke krav ikke er fremkommet ved ordremodtagelsen beregnes leveringstiden fra det tidspunkt hvor AluNord ApS har modtaget disse. Hvis andet ikke er skriftlig aftalt, beregnes en produktionsdag til leveringstidspunktet som transportdag ved levering. AluNord ApS forbeholder sig ret til at fakturere køber, såfremt købers emner ikke afhentes senest 8 dage efter disse er stillet til købers disposition for afhentning. Ved leveringstids overskridelse med mere end 30 dage, har køber ret til at ophæve den indgåede aftale. Ophævelsen der er købers eneste misligholdelsesbeføjelse skal ske skriftligt. Køber kan ikke overfor AluNord ApS rette noget erstatningskrav i tilfælde af forsinket eller manglende levering.

6. Spild

Ved større ordrer må påregnes et spild på mellem 1 – 3 %. Køber kan ikke gøre krav gældende i denne anledning.

7. Forsikring

Køber er i egen interesse forpligtet til at fornøden forsikring mod skader eller bortkomst af emner i AluNord ApS besiddelse er tegnet. AluNord ApS har alene tegnet sædvanlig erhvervsansvarsforsikring uden speciel dækning for emner der er leveret af køber.

8. Betaling

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto. Ved forsinket betaling beregnes 2 % morarente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen.

9. Ansvar

Hvorvidt en leverance til køber egner sig til det påtænkte formål påhviler ikke AluNord ApS ansvar. AluNord ApS kan ikke gøres ansvarlig overfor den rådgivning der er ydet i forbindelse med projektering for køber, med mindre der er indgået særskilt skriftlig aftale mellem parterne.

10. Købelov

I øvrigt gælder almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner, andet mekanisk og elektronisk udstyr, NL 92, idet Betingelserne går forud herfor.

11. Reklamation

Så snart køber modtager en leverance er køber forpligtet til at foretage de nødvendige inspektioner med henblik på hvorvidt leverancen kan konstateres i overensstemmelse med de aftalte forhold. Reklamation vedr. en leverance er køber forpligtet til at gøre skriftlig overfor AluNord ApS straks manglen er konstateret, dog senest 14 dage efter modtagelsen af leverancen. Ved for sen reklamation fortaber køber samtlige mangelbeføjelser. Ved synlige transportskader eller manglende collie, skal køber hvis krav skal gøres gældende, give fragtbrevet påtegnelse herom med transportørens underskrift. Såfremt der ikke findes et påtegnet fragtbrev, fortaber køber alle mangelbeføjelser. Kan AluNord ApS gøres ansvarlig for mangler eller beskadigelser ved det leverede, er AluNord ApS altid berettiget til at frigøre sig for erstatningsansvaret ved at foretage en genbehandling. Ved genbehandling kan køber ikke gøre yderligere krav gældende overfor AluNord ApS. Kan leverancen ikke genbehandles af AluNord ApS, har køber krav på tilbagebetaling af det fakturerede beløb. Der kan ikke rettes erstatningskrav overfor AluNord ApS ved købers ukyndig behandling, transport eller opbevaring af leverede emner. AluNord ApS erstatningsansvar kan aldrig beløbsmæssig overstige DKK 100.000. AluNord ApS er aldrig erstatningsansvarlig for eventuel avancestab, driftstab eller andet indirekte tab.

12. Returvarer

Returnering af mangelfuld leverance skal altid forgå i henhold til AluNord ApS skriftlige anvisninger og instruktioner. Foretages returneringen af leverancen fra købers side ikke efter AluNord ApS anvisninger og instruktioner, beskadiges leverancen som følge heraf, er køber ikke berettiget til at gøre oprindelige eller efterfølgende krav vedr. mangler gældende.

13. Force Majeure

AluNord ApS kan ikke gøres ansvarlig for manglende overholdelse af leveringstidsforpligtelser, hvis forholdende skyldes omstændigheder som AluNord ApS er uden indflydelse på som følge af force majeure. Samme forhold gør sig gældende hvis en af AluNord ApS antaget underleverandør har samme ansvarsfrihedsbegrundende konsekvens, som hvis force majeure op-trådte hos AluNord ApS selv. Ved force majeure har AluNord ApS valget mellem at hæve handlen eller dele heraf, levere så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Som force majeure anses blandt andet følgende forhold: Krig, naturkatastrofer, mobilisering, borgerlige uroligheder , import – eksportforbud, valutarestriktioner, svigtende forsyninger af råmateriale – transportmuligheder. Mangel på arbejdskraft herunder. Strejke, lockout. Begrænsninger af den sædvanlige produktionsgang såsom ildebrand, ulykker, beskadigelser på produktionsapparat.

14. Twister m.v.

Eventuelle tvistigheder parterne imellem afgøres ved de ordinære domstole med retten i Korsør som første instans. Parternes aftale er underlagt dansk ret.

15. Produktansvar

Produktansvaret reguleres i henhold til pkt. 36 i NL92, idet dog det indbyrdes forhold mellem køber og AluNord ApS i henhold til pkt. 36 sidste punktum, afgøres efter pkt. 13 i betingelserne. AluNord ApS ansvar kan ikke beløbsmæssigt overstige DKK 100.000.

16. Anden regulering

International købelov nr. 733 af 7. december 1989 skal ikke være gældende mellem parterne. Betingelserne går i øvrigt forud for de deklaratoriske bestemmelser i national og international lovgivning – herunder men ikke begrænset til den danske.